*बल्‍लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी ५ कोटी रू. निधी मंजूर*

0
54

*पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराचे फलीत.*

चंद्रपूर जिल्‍हयाचे पालकमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराने त्‍यांच्‍या बल्‍लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामीण भागात २५१५ या लेखाशिर्षाअंतर्गत ५ कोटी रू. किंमतीच्‍या विकासकामांना मंजूरी देण्‍यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाच्‍या दिनांक २२ सप्‍टेंबर २०२२ रोजीच्‍या शासन निर्णयान्‍वये सदर विकासकामांना मंजूरी देण्‍यात आली आहे.

या मंजूर विकासकामांमध्‍ये मुल तालुक्‍यातील चिखली येथील श्री. विश्‍वनाथ काकडे यांच्‍या शेताजवळील मोठया नाल्‍यावर पुलाचे बांधकाम करण्‍यासाठी ५० लक्ष रू., बोरचांदली येथे अत्‍याधुनिक वाचनालयाचे बांधकामासाठी ३० लक्ष रू., उथळपेठ येथील श्री. बंडू वाढई ते श्री. मुर्लीधर चिचघरे यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू. तसेच श्री. वसंता चिचघरे ते श्री. पिंटू बुरांडे यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू, मारोडा येथील श्री. शामराव मेश्राम ते श्री. मुर्लीधर वैरागडे यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू, आगडी येथील जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ते श्री. मुर्लीधर वैरागडे यांच्‍या घरापर्यंत १०० मीटर सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., फिस्‍कुटी येथील श्री. काशिनाथ मांदाडे ते श्री. गजानन गुरनुले यांच्‍या शेतापर्यंत पक्‍या रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., चिरोली येथील कवडपेठ मार्गावर (हेटी) डोंगरी मार्गाचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., डोंगरगांव येथील श्री. पत्रुजी गेडाम यांच्‍या दुकानापासून ते श्री. गणपत नैताम यांच्‍या घरापर्यंतच्‍या नालीवर कव्‍हर बसविण्‍यासाठी ७ लक्ष रू. , फुलझरी येथील श्री. इंदरशा सिडाम ते श्री. दिलीप कस्‍तुरे यांच्‍या घरापर्यंत ६० मीटर सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ८ लक्ष रू., ग्राम पंचायत पिपरी दिक्षीत अंतर्गत चेक बेंबाळ येथील फाटयावर प्रवासी निवा-याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., भादुर्णी येथील खुल्‍या पटांगणाकरिता संरक्षण भिंतीचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., विरई येथील वडतलाव खोलीकरण व सौंदर्यीकरणासाठी १० लक्ष रू,, आलेवाही नवेगांव येथील जि.प. शाळा ते आर. ओ. प्‍लॅन्‍ट पर्यंत ६५ मीटर बंदिस्‍त सिमेंट कॉंक्रीट नालीचे बांधकामसाठी ७ लक्ष रू., ग्राम पंचायत मुरमाडी मौजा ताडभुज येथे श्री. गोपीदास आत्राम यांच्‍या शेताजवळील नाल्‍यावर पुलियाचे बांधकामसाठी ७ लक्ष रू., भवराळा येथील श्री. देवेंद्र चौधरी ते श्री. सिताराम किन्‍नाके यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ५ लक्ष रू., नवेगाव भुजला येथील जि.प. शाळा नवेगाव भु. ते विसावा ओटयापर्यंत नाली उंचीकरण व पेव्‍हर ब्‍लॉक बसविण्‍यासाठी १० लक्ष रू., बल्‍लारपूर तालुक्‍यातील मानोरा येथील कब्रस्‍थान ते श्री. देविदास पिपरे यांच्‍या घरापर्यंत माता मंदिर ते श्री. सातपुते यांचे घरापर्यंत तसेच श्री. किशोर बांगडे ते श्री. रविंद्र कोहरे यांचे घरापर्यंत पक्‍के रस्‍ते व नालीचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू. , आमडी येथील कोठारी पांदण रस्‍त्‍याचे खडीकरणासाठी १० लक्ष रू., कळमना येथील श्री. विवेक जावळेकर ते श्री. सुधाकर भोयर यांचे घरापर्यंत बंदिस्‍त नाली व रस्‍त्‍याच्‍या दुरूस्‍तीसाठी १२ लक्ष रू, कवडजई येथील माता मंदिर ते स्‍मशानभूमी रस्‍ता व श्री. किशोर पेंदोर ते श्री. रवि खाडे यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., हडस्‍ती येथील श्री. प्रकाश क्षिरसागर ते श्री. आबाजी वाढई यांचे घरापर्यंत ८० मीटर बंदिस्‍त नालीचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., कोठारी येथील श्री. मारोती बुटले ते श्री. दिलीप देवाळकर यांच्‍या घरापर्यंत सिमेंट कॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., इटोली येथील व्‍यायाम शाळेकरिता बाथरूम व शौचालयाचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., लावारी येथे अंतर्गत सिमेंटकॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., शिवणी चोर येथील जि.प. शाळा जुनी ते श्री. मनोहर लोनगाडगे यांच्‍या घरापर्यंत १०० मीटर सिमेंट कॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ८ लक्ष रू., पोंभुर्णा तालुक्‍यातील फुटाणा (मोकासा) येथे अत्‍याधुनिक ग्राम पंचायत भवनाचे बांधकामासाठी ३० लक्ष रू., भिमणी येथे अत्‍याधुनिक ग्राम पंचायत भवनाचे बांधकामासाठी ३० लक्ष रू., सातारा भोसले ते बालाजी तलावाकडे जाणा-या रस्‍त्‍याचे खडीकरण करण्‍यासाठी ५ लक्ष रू., नवेगांव मोरे अंतर्गत चेक नवेगांव येथील श्री. मुक्‍तेश्‍वर लोहे ते श्री. भुजंग मेश्राम यांच्‍या घरापर्यंत रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ४ लक्ष रू., नवेगांव मोरे अंतर्गत चेक नवेगांव येथील श्री. सुधीर उरकुडे ते श्री. रंजित कुद्रपवार यांच्‍या घरापर्यंत बंदिस्‍त नालीचे बांधकामासाठी ४ लक्ष रू., चिंतलधाबा येथील श्री. सन्‍याशी उईके ते श्रीमती शोभाताई पोरेते यांच्‍या घरापर्यंत नालीचे बांधकाम व सिडी वर्क तयार करण्‍यासाठी १२ लक्ष रू., पिपरी देशपांडे येथील जि.प. शाळेच्‍या पटांगणात पेव्‍हर ब्‍लॉक बसविण्‍यासाठी ७ लक्ष रू., फुटाणा येथील श्री. भास्‍कर तेलसे ते जि.प. शाळेपर्यंत बंदिस्‍त सिमेंट कॉंक्रीट नालीचे २०० मीटर बांधकामासाठी १० लक्ष रू., भिमणी येथील स्‍मशानभुमीकडे जाणा-या रस्‍त्‍याचे खडीकरण व डांबरीकरणसाठी १० लक्ष रू., जामखुर्द येथील श्री. देवराव विस्‍तारी कोवे ते श्री. कोंडू नामदेव कोवे यांचे घरापर्यंत ११० मीटर नालीचे बांधकामासाठी ५ लक्ष रू., घनोटी नं. १ येथील जि.प. शाळेला संरक्षण भिंतीचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., चेक आंबेधानोरा येथील स्‍मशानभुमीला पिकॉस्‍टवॉल कंपाऊंडचे बांधकामसाठी १० लक्ष रू., चक हत्‍तीबोडी ग्राम पंचायत अंतर्गत गोमपाटील तुकूम येथील जि.प. शाळेला सभामंचाचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., चंद्रपूर तालुक्‍यातील दुधाळा येथील हनुमान मंदिर परिसरात पेव्‍हींग ब्‍लॉक व नालीचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., दुर्गापूर येथील मुख्‍य रस्‍ता ते दुर्गापूर वार्ड क्र. ३ पर्यंत रस्‍त्‍यांचे सिमेंटकॉंक्रीटीकरणासाठी ७ लक्ष रू. ऊर्जानगर, समतानगर, नेरी वार्ड क्र. १ येथील श्री. अनु पवार ते श्री.दयाराम शेंडे यांच्‍या घरापर्यंत रस्‍त्‍याचे सिमेंटकॉंक्रीटीकरण व नालीचे बांधकामासाठी १० लक्ष रू., हिंगनाळा येथे सिमेंट कॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकामासाठी ७ लक्ष रू., हिंगनाळा येथील जि.प. प्राथमिक शाळेत संरक्षण भिंतीचे बांधकामासाठी १५ लक्ष रू., चोरगांव येथील श्री. श्रावण तोडासे ते श्री. गौतम आसुटकर यांच्‍या शेतापर्यंत रस्‍त्‍याचे खडीकरणासाठी ७ लक्ष रू. असा एकूण ५ कोटी रू. निधी सदर विकासकामांसाठी मंजूर करण्‍यात आला आहे. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराने बल्‍लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांच्‍या दिर्घकाळ प्रलंबित मागण्‍यांचा मार्ग सुकर झाला आहे.

*”हेलो चांदा न्यूज “, करिता जिल्हा प्रतिनिधी, राजूरा गढ़चंदूर तालुका प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे आहे. इच्छुक प्रतिनिधीने संपर्क साधावा.*

संपादक :- शशी ठक्कर 9881277793

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here